promoImage.jpg, 186kB
Vše o našich kandidátech, programu a mnoho dalšího ZDE:
Azurové stránky 1 | Azurové stránky 2 | Azurové stránky 3
Petra Konopacova

Lékařská péče a sociální služby


Více
MGR. HELENA VAŇKOVÁ a MRG. GABRIELA HUDCOVÁ

Školství v Jundrově


Více
PhDr. Jan Soukup Ph.D.

Rozvoj komunity


Více

Volební strany, které uspěly ve volbách do Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov                    23. a 24. října 2022, tj. Zelená pro Náš Jundrov (7 mandátů) a hnutí Jundrováci                        (5 mandátů) se tímto dohodly na spolupráci v Zastupitelstvu městské části                             Brno-Jundrov (dále jen „Zastupitelstvo“) a v Radě městské části Brno-Jundrov (dále jen „Rada“) pro volební období 2022 až 2026 a na koaliční spolupráci. 

 

KOALIČNÍ SMLOUVA

Preambule

Cílem této koaliční smlouvy je zlepšení kvality života v Jundrově. Klíčovými oblastmi jsou životní prostředí, vzdělávání, infrastruktura, územní plán, sociální a zdravotní služba a kultura.

 

PROGRAMOVÁ ČÁST

 

 1. 1.    Transparentnost

1.1. Při všech rozhodnutích budeme postupovat maximálně poctivě, transparentně a informačně otevřeně. Veškeré rozhodování úřadu bude otevřené, veřejné a zároveň dohledatelné až na úroveň jednotlivých zastupitelů, radních i pracovníků úřadu.

1.2. Budeme zveřejňovat na webu popis všech plánovaných investic, včetně všech relevantních údajů, které zveřejnit lze – zejména projekt, zdůvodnění investice a její financování, chronologický vývoj a při změnách budeme tyto informace průběžně aktualizovat.

1.3. Budeme pořizovat a zveřejňovat videozáznam z jednání zastupitelstva                      při zohlednění přiměřených nákladů na takové zveřejnění a při respektování ochrany osobních údajů v zákonném rozsahu.

1.4. Postupy při přípravě jundrovského Zpravodaje, jednací řád Zastupitelstva a další nástroje komunikace s veřejností budou nastaveny tak, aby umožnily pluralitu názorů a svobodu kultivovaného projevu. 

 

 1. 2.    Územní plán

2.1. Budeme jednoznačně proti rozšiřování výstavby na území Juranky v návaznosti na ulici Kopretinová a zbytku oblasti „Pod Dubovou“                         nad rámec současného územního plánu. Důvodem je zejména zachování kvality bydlení stávajících obyvatel Jundrova a nenavyšování jakéhokoliv dopravního zatížení přes zastavěnou část Jundrova. 

2.2. Navrhneme městu Brnu schválení Regulačního plánu pro Jundrov s cílem zajistit stabilizaci zastavěného území bez dalšího zahušťování výstavby, jak co do zastavěné plochy, tak do její výšky.  

 

 1. 3.    Životní prostředí

3.1. Nechceme měnit krajinný ráz Jundrova. Při všech úpravách, stavebních pracích i další činnosti budeme dbát o zachování a kultivaci ploch zeleně.

3.2. Budeme i nadále podporovat ekologické chování obyvatel Jundrova, např. přistavováním sběrných kontejnerů na biologický odpad, kontejnerů na tříděný odpad apod. 

3.3. V souvislosti s nepříznivým vývojem cen energií na trhu vytvoříme energetickou koncepci obce, která u budov, jež jsou ve správě MČ, povede k zavádění úspornějších a k přírodě šetrnějších zdrojů energie. 

3.4. V souladu s energetickou koncepcí v oprávněných případech provedeme studii o možné využitelnosti energetické nezávislosti a soběstačnosti budov ve správě městské části jako např. využití tepelných čerpadel, solárních panelů, apod. Zvážíme, zda a v jakém horizontu je možné na tento typ zdrojů přejít.

3.5.  Tam, kde to lze, zavedeme opatření, která napomůžou efektivnějšímu hospodaření s vodou jako např. zachycování vody ze střech, úpravy zatravněných ploch apod.

 

 1. 4.    Školství, sociální oblast, kultura, sportovní a zájmové činnosti

4.1.        Pestrá nabídka školských a vzdělávacích zařízení je klíčovým aktivem Jundrova – všechny stávající subjekty působící ve vzdělávání v Jundrově chceme zachovat, budeme je podporovat a umožníme jim svobodný rozvoj.

4.2.        Vytvoříme koncepci školství pro Jundrov, tak aby postoj MČ vůči veškerým školským zařízením byl transparentní a zároveň umožňoval rozvoj školství.

4.3.        Na pozici ředitel/ka MŠ a ZŠ zřízených městskou částí proběhne na konci každého funkčního období výběrové řízení.

4.4.        Budeme požadovat změnu systému přerozdělování financí pro ZŠ Jasanová na úrovni statutárního města Brna.

4.5.        Provedeme zásadní změny v činnosti Školské rady při ZŠ Jasanová – chceme radu aktivní, nezávislou na vedení školy a otevřenou komunikaci               s rodiči i pedagogy.

4.6.        Zasadíme se o zlepšení třídního a školního klimatu s cílem prevence nežádoucího chování žáků včetně všech forem šikany, zvýšení bezpečnosti ve škole a zlepšení komunikace a vzájemného respektu mezi žáky, pedagogy a rodiči. 

4.7.        Prohloubíme vztah dětí k přírodě a podpoříme výchovu k udržitelnému chování v MŠ i ZŠ.

4.8.        Navrhneme zřízení sociálního fondu včetně pravidel jeho čerpání a podpoříme rodiny v tíživé ekonomické situaci. 

4.9.        Školská komise bude v aktivním kontaktu se zástupci všech školských subjektů v Jundrově, bude přihlížet k jejím názorům a požadavkům                        při tvorbě školské koncepce a bude v případě potřeby tlumočit jejich názory a požadavky na zasedání RMČ. 

4.10.     I nadále v rámci možností daných městské části budeme podporovat tradiční kulturní akce konané v Jundrově a zájmové, sportovní a volnočasové spolky působící v Jundrově.

4.11.     Pokusíme se zajistit nové prostory pro zdravotníky, navázat spolupráci s dalším pediatrem a v případě zájmu občanů i spolupráci s psychologem či psychoterapeutem.

4.12.     Aktivujeme pracovnice ÚMČ v terénních sociálních službách, tak aby docházelo k častějším návštěvám v domácím prostředí a aktivnímu informování o možnostech péče a sociální podpory.

4.13.     Podpoříme změny ve stravování ve školní jídelně v souladu s trendy současné doby a s ohledem na zdravý životní styl a prevenci proti dětské obezitě

4.14.     Budeme aktivně vytvářet podmínky pro snazší osvětu občanů v oblasti péče o fyzické a duševní zdraví (kurz první pomoci, psychohygiena a zvládání stresových situací, apod.), a to oslovováním odborníků k pořádání přednášek a kurzů na území MČ.

 

 1. 5.    Hospodaření a správa městské části

5.1. Při hospodaření městské části budeme dbát na efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Dopředu vždy stanovíme cíle, které konkrétním projektem sledujeme, při vynakládání financí budeme kontrolovat, zda směřujeme k naplnění těchto cílů, a po skončení projektu zhodnotíme, zda byly cíle naplněny a zda bylo postupováno efektivně.

5.2. Znásobíme důraz (a finanční prostředky) na předprojektovou přípravu investičních akcí; odborně musí být postupováno už od okamžiku, kdy pojmeme záměr realizovat jakoukoli investiční akci.

5.3. Městská část lépe využije potenciál obecních bytů jako zdroj příjmů rozpočtu městské části. Budou definovány zájmy obce při pronájmu obecních bytů a následně vypracována Bytová politika MČ. 

5.4. Budeme usilovat o další zefektivnění práce ÚMČ. 

 

 1. 6.    Doprava, parkování

6.1. Konkrétní návrh rezidentního parkování v Jundrově projednáme s občany na veřejné diskusi.

6.2. Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění dopravy v Jundrově. 

6.3. Prosadíme opravy chodníků ve správě městské části. Pokusíme se postupně sjednotit všechny veřejné plochy pod správu MČ.

6.4. Zasadíme se o to, aby nevznikla žádná tranzitní komunikace propojující městské části Jundrov a Kohoutovice územím Juranky.

6.5. Zasadíme se o rychlé vybudování a zprovoznění parkovacího domu                      pod Dubovou.

6.6. Při projednávání návrhu nového ÚPMB budeme v případě nového mostu přes řeku Svratku prosazovat aktualizaci studie, která bude zohledňovat kromě vlivu na dopravní situaci i vliv mostu na celkovou kvalitu života v Jundrově (včetně sociálních, ekologických a zdravotních aspektů), a to                s ohledem na očekávatelný vývoj výstavby. Koaliční partneři se zavazují               při hlasování o mostu přihlížet k výstupu této studie.

 

Dohoda o prezentaci činnosti samosprávy a o obsazení výkonných míst ve vedení samosprávy

Smluvní partneři se dohodli na následujícím obsazení výkonných postů                           ve vedení samosprávy:

 1. Starostka: Ivana Fajnorová (Zelená pro Náš Jundrov), v případě zániku jejího mandátu jiný kandidát nominovaný za Zelenou pro Náš Jundrov
 2. Místostarostka: Irena Koláčná (Zelená pro Náš Jundrov), s gescí životní prostředí, sport a kultura, v případě zániku jejího mandátu jiný kandidát nominovaný za Zelenou pro Náš Jundrov
  1. Radní: Mgr. Richard Hubl, Ph.D. (Jundrováci) s gescí školství, sociální a bytová problematika, Ing. Zbyněk Lenomar (Jundrováci) s gescí investice, veřejné zakázky a administrativa a Ing. Ondřej Šťastník (Jundrováci) s gescí územní plán a doprava.
  2. Finanční výbor bude pětičlenný: předseda Ing. Zbyněk Lenomar (Jundrováci), členové budou Ing. Pavel Tyleček (Jundrováci), Ing. Daniela Fejtková (Zelená pro Náš Jundrov)  a dva zástupci ODS.  
  3. Kontrolní výbor bude tříčlenný: předseda a jeden člen zástupci ODS, třetí člen Tomáš Beránek (Zelená pro Náš Jundrov).
  4. Předsedou Komise dopravní a stavební bude zástupce  Zelená pro náš Jundrov. 
  5. Předsedou Komise pro media a komunikaci bude zástupce Zelená pro Náš Jundrov. 
  6. Předsedou Komise pro životní prostředí, kulturu a sport bude zástupce Zelená pro Náš Jundrov. 
  7. Předsedou Komise pro školství bude zástupce Jundrováků.
  8. Předsedou Komise sociální, zdravotní a pro tvorbu a realizaci bytové politiky bude zástupce Jundrováků.  
  9. Koaliční partneři se domluvili, že v případě potřeby zřídí Rada MČ časově omezené komise pro konkrétní úkol. Zároveň se koaliční partneři domluvili, že budou zřizovat komise o lichém počtu, konkrétně 3 nebo 5 členů dle personálních možností a zájmu.
  10. Do Komisí bude umožněno každé ze stran působících v zastupitelstvu nominovat své/svého zástupce.
   1. Partneři se domluvili, že místostarostka a každý z členů Rady MČ budou mít na starost konkrétní portfolio, které budou zastřešovat jak v rámci Rady MČ, tak i vůči dalším subjektům, zejména ZMČ, ÚMČ a MMB, přičemž veškerá agenda je zároveň v kompetenci starostky z titulu její funkce a odpovědnosti. Veškerá jednání členů Rady vedena navenek z titulu svého pověření musí být nejprve konzultována se starostkou, zároveň bude starostka informovat o svém jednání navenek člena RMČ pověřeného konkrétní gescí, bude-li se její jednání týkat jeho gesce. 
   2. V případě zániku některého z mandátů výše uvedených osob, budou dotyční kandidáti nahrazeni jinými kandidáty nominovanými týmiž subjekty, nedohodnou-li se koaliční partneři jinak.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tato koaliční smlouva je veřejně přístupným dokumentem.

Všichni zastupitelé koaličních stran se zavazují tuto koaliční smlouvu dodržovat po celé volební období a všemi silami usilovat o její naplnění, zejména prosazovat společný program uvedený v programové části, a respektovat a podporovat dohodnuté personální složení výkonných funkcí a další dohodnutá pravidla. Zastupitelé se zavazují k účasti na všech klíčových schůzích Zastupitelstva, tak aby nedošlo k potížím při prosazování koaličních návrhů.

Zastupitelé koaličních stran se dohodli, že nedojde-li v rámci Rady MČ                             v některém z projednávaných bodů ke shodě minimálně 4 členů Rady, má starostka právo předložit tento bod k projednání na nejbližším jednání Zastupitelstva městské části.  

Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že nebudou Zastupitelstvu navrhovat žádnou organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost                     bez předchozího projednání a schválení v Radě minimálním počtem hlasů 4. 

Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že nenavrhnou v Zastupitelstvu a nepodpoří případný návrh na odvolání starosty, místostarosty a členů Rady                 bez předchozí dohody všech účastníků této smlouvy.

Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana koaliční smlouvy oznámí dalším účastníkům smlouvy, že se domnívá, že došlo k porušení koaliční smlouvy. Spory budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se budou účastnit všichni zastupitelé koaličních stran. Koaliční strany jsou oprávněny se rozhodnout, že se za jejich stranu zúčastní dohodovacího řízení pouze někteří zastupitelé.

Dohodovací řízení bude trvat nejdéle jeden měsíc od vznesení námitky porušení koaliční smlouvy. Nepovede-li dohodovací řízení v uvedené lhůtě k souhlasu obou koaličních stran, může kterákoliv strana koaliční smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení písemné výpovědi druhé straně koaliční smlouvy. 

Případné personální změny v řadách členů Zastupitelstva zvolených za koaliční strany nemají vliv na platnost této dohody; smluvní strany se zavazují projednat obsah této koaliční smlouvy za tímto účelem i s náhradníky na místo zastupitele.

Zastupitelé koaličních stran tímto dokumentem deklarují dohodu o spolupráci v maximální možné míře s poctivým a otevřeným vzájemným přístupem vedoucím k všeobecnému blahu obyvatel Jundrova. 

Všichni zastupitelé koaličních stran svým podpisem vyjadřují svobodně a vážně svůj souhlas s touto smlouvou.

 

V Brně 19. 10. 2022

 

Ivana Fajnorová                                                                  Mgr. Richard Hubl, Ph.D.

 

Irena Koláčná                                                                      Ing. Lenka Konopáčová

            

MVDr. Lubomír Hošek                                                       Ing. Ondřej Šťastník

 

Tomáš Beránek                                                                   Ing. Zbyněk Lenomar

 

Ing. Alena Krestová                                                            PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

 

Mgr. Martina Žídková

 

Ing. Radoslav Hanák

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: