promoImage.jpg, 186kB

Jundrováci – program pro oblast školství, bezpečí a rozvoj komunity

 

Jundrov je krásná městská část a součástí jejího bohatství je to, že je malá a přehledná, že máme blízko k řece i do lesa, a že se tu lidé znají. Je to místo zároveň pestré, kde se potkávají mladí se seniory, bohatí s méně majetnými, místní s náplavou. Chtěli bychom toto bohatství užívat a zároveň chránit, protože to vše není jen cílem, ale i prostředkem: udržení čisté řeky a přívětivého lesa je způsobem, jak zvyšovat pohodu a přívětivost Jundrova, podpora aktivní komunity a dobrých sousedských vztahů může přinést větší bezpečí, usnadnit řešení aktuálních problémů a nabídnout nečekané zdroje, lidské i finanční. Tento úhel pohledu na Jundrov nás vede k následujícím úvahám a prioritám, které bychom jako Jundrováci rádi následující čtyři roky v těchto uvedených oblastech prosazovali:

 

Školství

Náš program v oblasti školství má tyto tři linie:

- kvalita vzdělávání: menší počet dětí ve třídách; právní podpora vedení školy ve sporech, které mohou ovlivnit kvalitu výuky; nabídka různých výukových programů  (Začít spolu, matematika podle Hejného, občasná výuka venku apod.); podpora toho, co dobře funguje – lyžařské kurzy, školy v přírodě, plavání aj. (např. hledání možností založení sociálního fondu – podpora účasti na lyžařských kurzech). 

- nabídka dalších aktivit: chceme v dětech kromě vzdělání více podporovat to, co považujeme za hodnotné a souvisí to s naší čtvrtí – vztah k přírodě (např. přírodní zaměření  jedné ze šesti tříd MŠ Dubová, aktivní spolupráce s Rozmarýnkem), k tradicím a folkóru (podpora kroužků na ZŠ i MŠ), k pohybu (např. nabídka školních kroužků otevřených všem, podpora účasti dětí, pro jejichž rodiče to může být finanční problém); kroužek technických předmětů ve škole (matematika, fyzika, informatika + scio/tsp testy – dle Lenky Potůčkové)...

- propojení s rodiči, s komunitou a mezi sebou navzájem: větší otevřenost školy vůči veřejnosti a rodičům (např. aktivní školní rada, sdílení výstupů jejích jednání s veřejností; chceme, aby nejen požadovala, ale aby měla možnost se vedení školy a učitelů zastat a podporovat je); větší důraz na spolupráci dětí ve třídách (podpora skupinových aktivit , podpora vzdělávání učitelů ); větší důraz na spolupráci učitelů s rodiči a jundrovskou komunitou.

 

Bezpečnost

Je pro nás důležité bezpečí v Jundrově – ve škole (ochrana před drogami, šikanou, nevhodnými obsahy na internetu), na ulici (dodržování rychlosti, přehlednost křižovatek a přechodů), ochrana před kriminalitou, transparentnost jednání zastupitelů, úřadu a úředníků. Chceme spolupracovat s policií, se školami, se sociálními službami (např. otázka výroby a užívání drog a s tím spojené kriminality), jundrovskými spolky, firmami a dalšími organizacemi.  Rádi bychom také zajistili zlepšení komunikace s ukrajinskými občany, kteří v Jundrově našli azyl (tlumočník k dispozici, kontakt).

Kromě faktického bezpečí je důležitý i pocit bezpečí a jistoty. Ten, kromě výše zmíněného, může souviset se způsobem komunikace zastupitelů, s důvěrou v úřad a vedení obce, jejich profesionalitou a celkovou atmosférou vzájemného respektu. Rádi bychom přispěli ke kultivaci veřejné i interní komunikace zastupitelů (články v časopise, kultura diskuzí na jednáních, více poslouchat a méně mluvit apod.), vyšší profesionalitě fungování úřadu (zkvalitňování práce úřadu, spolupráce s externími odborníky, diskuze napříč sociálním a politickým spektrem), a k respektu ke vztahům a důležitým hodnotám (bez ohledu na momentální situaci a zájmy respektovat a naplňovat to, co tvoří základ všeho, na čem nám opravdu záleží – hodnoty, dobré vztahy, důvěra v instituce).

 

Komunita

Vycházíme z faktu, že víc hlav víc ví a že společnými silami lze zvládnout mnohem více, než co dokáže jednotlivec.

- Chceme vytvářet podmínky pro aktivitu občanů a spolků v Jundrově (pomoc při organizaci, konzultace, propagace, ev. finanční podpora), pro jejich vzájemnou spolupráci, podporovat a kultivovat tyto nápady a komunitní snahy s ohledem na dlouhodobé cíle a záměry Jundrova.

- Rádi bychom přispěli k tomu, aby i firmy, které působí v Jundrově, se na komunitním životě podílely (pořádek okolo provozoven, účast na akcích, specifická pomoc apod.); věříme, že se jim to vícenásobně vrátí.

- Chceme podporovat i spolupráci s radnicemi sousedních městských částí, protože některé otázky, příslušející „vyšším“ instancím (Lesy města Brna, město Brno, Jihomoravský kraj, správa komunikací aj.) má samotná a navíc malá městská část jen malou možnost ovlivňovat.

- Dlouhodobým a obtížným komunitním tématem je propojování různých sociálních skupin a tzv. bublin (př. starousedlíci – náplava, bohatší – méně majetní, mladí – starší); věříme ale, že to má velký smysl v rámci snižování vzájemné nedůvěry a nejistoty mezi lidmi a jako šance na to, aby Jundrov byl ještě lepším místem k životu, kde se budeme cítit opravdu doma. Takovým místem, kvůli kterému bude stát za to přiložit ruku k dílu.

PhDr. Jan Soukup Ph.D.                           
PhDr. JAN SOUKUP Ph.D. - Garant tématu

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: