promoImage.jpg, 186kB

Školství v Jundrově – kam chceme směřovat?

 

Podpora škol a jejich rozvoje by měla být jednou z prioritních oblastí života každé obce a my bychom byly rády, kdyby Jundrov nebyl výjimkou. Vše je hlavně o otevřenosti a vstřícnosti k novým impulzům a nápadům. Neříkat hned „to nejde“, ale pokusit se vymyslet, jak to jde udělat. Samozřejmě, pokud za to daný nápad stojí. Věříme, že je třeba více naslouchat dětem i rodičům, protože právě jejich zkušenosti vypovídají o aktuální úrovni jundrovských škol nejvíce. 

 

Co je pro nás důležité? Naše priority představíme v následujících dvou oblastech:        

 

A) Na prvním místě je to KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Podporujeme konání otevřených výběrových řízení na pozici ředitel/ka MŠ a ZŠ na konci každého funkčního období.

 

Ředitel/ka je klíčovou osobou každé školy. Vliv ředitele se promítá prakticky do všeho, co se ve škole děje, a proto by tuto pozici měl zastávat člověk mimořádných lidských vlastností, který navíc disponuje jasnou vizí, kam by škola měla směřovat, a schopností tuto vizi převést do praxe. Aby toho nebylo málo, tak v neposlední řadě musí disponovat určitou akčností a elánem, kterými zdravě nakazí i ostatní.

Věříme, že jundrovské školy si zaslouží právě takovéto vedení, a proto podporujeme vypisování pravidelných výběrových řízení na post ředitelů/ředitelek MŠ i ZŠ. Otevřená soutěž mezi více kandidáty je jednoznačně krokem pro lepší budoucnost dané instituce, ať už z daného klání jako vítěz vzejde dosavadní ředitel/ka nebo osobnost nová.  

 

Budeme prosazovat změnu systému přerozdělování financí pro ZŠ Jasanová – tj. více financí pro „Jasanku“ z částky, kterou na ni Brno dostává od Ministerstva školství.

 

ZŠ Jasanová v současné době z rozpočtu města Brna dostává pouze část finančních prostředků, které na ni město získává ze státního rozpočtu. Pokud by škola neměla „vedlejší příjem“ z pronájmu sportovní haly a bazénu, nebyla by schopná ufinancovat běžný provoz a byla by dlouhodobě v červených číslech. Tento stav považujeme za alarmující a dále neudržitelný. Proto budeme vyvíjet tlak na nové vedení města Brna, aby přenastavilo systém financování brněnských základních škol a nediskriminovalo některé základní školy na úkor jiných.  

 

Provedeme zásadní změny v činnosti Školské rady při ZŠ Jasanová – chceme radu aktivní, nezávislou na vedení školy a otevřenou komunikaci s rodiči i pedagogy.

 

Školská rada (ŠR) je orgánem, jehož prostřednictvím se zřizovatel školy (obec) spolu s pedagogy a rodiči podílí na správě školy a přímo tak ovlivňuje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Jsme přesvědčeny, že Rada při ZŠ Jasanová dlouhodobě funguje v příliš pasivním režimu, není dostatečně nezávislá na vedení školy a zaostává v oblasti komunikace s rodiči žáků i samotnými pedagogy. To je stav, který jednoznačně volá po změně a který se budeme snažit napravit prostřednictvím našeho členství ve Školské radě i v Zastupitelstvu MČ.   

Prosadíme, aby Školská rada při ZŠ Jasanová fungovala aktivně, tj. působila jako významný iniciační a akční orgán, který pomůže zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků. Za stěžejní v tomto ohledu považujeme vytvoření efektivní platformy pro odbornou diskusi (pedagogové, rodiče a zástupci obce).

Na úrovni ŠR by měly být diskutovány podněty pro zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Jasanová z řad pedagogů, další odborné veřejnosti i rodičů. Výstupy diskuse by následně měly být komunikovány vedení školy a měl by být dohodnut postup, jak je prakticky realizovat. Rada by dále měla koncepčně pracovat na zlepšení třídního a školního klimatu na ZŠ Jasanová s cílem zvýšení bezpečnosti žáků ve škole, prevence nežádoucího chování včetně všech forem šikany, zlepšení komunikace mezi žáky a mezi žáky a učiteli/asistenty pedagoga a posílení vzájemného respektu mezi všemi aktéry školního vzdělávání. Budování co možná nejlepšího klimatu ve třídách/škole považujeme za zcela zásadní, a to nejen s ohledem na důsledky covidového období a negativní dopady spojené s využíváním internetu a sociálních sítí, ale i na měnící se společnost jako celek. Další významnou oblastí činnosti ŠR je podpora vzdělávání učitelů včetně analýzy současného stavu a hledání přínosných forem vzdělávání pro učitele, např. posílení sdílení dobré praxe na úrovni školy, zavedení kolegiálních náslechů a sdílení tipů na vhodné semináře či školení. V neposlední řadě by Školská rada měla být schopna diskutovat aktuální problémy či nedostatky vyskytující se ve škole a navrhnout možná řešení, tak aby ve spolupráci s vedením školy došlo ke vhodné nápravě.

 

Školská rada musí začít pracovat nezávisle na řediteli školy, tak jak jí to mimo jiné ukládá Školský zákon. V tomto ohledu je třeba posílit vedoucí a organizační roli předsedkyně/předsedy ŠR a zajistit neutrální místo pro zasedání ŠR (mimo ředitelnu i budovu školy). Dále je třeba navýšit počet pravidelných setkání ŠR na tři až čtyři za rok (v současnosti je realizováno pouze zákonné minimum – tj. dvě setkání ročně; ve školním roce 2021/2022 ŠR zasedala pouze jednou!). Rovněž je žádoucí, aby agenda řešená ve ŠR více zahrnovala aktuální potřeby řadových učitelů, aby řadoví učitelé měli k dispozici dostatek informací o dění v Radě a aby byli do dění ve ŠR více „vtaženi“.

 

Třetí oblastí vyžadující zásadní změnu je vybudování fungujícího „komunikačního kanálu“ mezi Školskou radou a rodiči žáků, resp. ŠR a pedagogy. V tomto směru je třeba doplnit užitečné informace o ŠR a její činnosti pro rodiče a pedagogy na webových stránkách školy. Jedná se např. o přehled podnětů, se kterými se rodiče mohou obracet na ŠR, nebo „návod“ jak postupovat v komunikaci při řešení problémové situace týkající se jejich dítěte. Samozřejmostí potom musí být zveřejnění a aktualizace kontaktních údajů na všechny členy ŠR a zveřejňování zápisů ze zasedání ŠR, tak aby byly snadno dostupné pro rodiče žáků, pedagogické pracovníky i širokou veřejnost.

 

 

Prohloubíme vztah dětí k přírodě a podpoříme výchovu k udržitelnému chování v MŠ i ZŠ.

 

Ve srovnání s dětmi žijícími v centru mají děti vzdělávající se v Jundrově k přírodě opravdu blízko, a to je samo o sobě velkou výhodou. Samotný život v těsném kontaktu s přírodou však nemusí stačit k tomu, aby z našich dětí vyrostly bytosti respektující přírodu a její zákonitosti. Opravdu silný vztah dětí k přírodě je třeba budovat krok za krokem, a to už od nejranějšího věku. Jen tak budou děti ve svém dospělém životě schopny ve svých rozhodnutích kriticky myslet a chovat se ve vztahu k přírodě co možná nejvíce udržitelně. Navrhneme, aby v  Dubová vedle stávajících zaměření (výtvarné, pohybové apod.) vznikla i třída s přírodovědným zaměřením určená dětem, které mají o přírodu zájem, chtějí se o ní dozvědět co nejvíce a co nejvíce v ní pobývat. Rovněž budeme maximálně podporovat co možná nejtěsnější spolupráci s Rozmarýnkem (pracovištěm Lipky v Jundrově), ať už na úrovni MŠ nebo ZŠ.

 

 

 

B) Kromě kvality ve vzdělávání chceme posílit i ROVNÉ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ. Zde přicházíme se dvěma konkrétními návrhy:

 

Navrhneme zřízení sociálního fondu a podpoříme rodiny v tíživé ekonomické situaci.

 

Budeme hledat cesty, jak pomoci rodinám v tíživé ekonomické situaci s účastí jejich dětí na vzdělávacích akcích školy (např. lyžařský kurz) a pravidelných mimoškolních aktivitách (kroužky a sport). Navrhneme zřízení sociálního fondu pro podporu aktivit dětí z ekonomicky slabého zázemí a způsobu jeho financování tak, aby všechny jundrovské děti měly stejnou šanci rozvíjet svůj talent a věnovat se svým zájmům.

 

 

Podpoříme cílenou přípravu žáků k příjímacímu řízení na víceletá gymnázia pro zájemce z 5. a 7. tříd.

 

ZŠ Jasanová v současné době nenabízí žádnou speciální formu přípravy pro žáky, kteří mají zájem o studium na víceletém gymnáziu. V tomto ohledu zastává přístup jako mnoho jiných brněnských základních škol (za „výstup“ své činnosti považuje své absolventy – tj. žáky 9. tříd). Příprava na příjímací řízení na víceletá gymnázia je tedy čistě v rukou dětí a jejich rodičů. Ne všichni zájemci však mají dostatečné zázemí ve své vlastní rodině a zůstávají tak bez nezbytné podpory, což je znevýhodňuje oproti ostatním dětem a snižuje pravděpodobnost úspěchu u příjímacích zkoušek. Navíc je třeba zdůraznit, že český vzdělávací systém nabízí možnost volby – v případě 2. stupně základního vzdělávání buď studium na ZŠ nebo na víceletém gymnáziu. Děti se tak zcela přirozeně zamýšlejí nad svou vzdělávací budoucností a samy, nebo ve spolupráci s rodiči, volí to, co je jim blízké. Věříme, že systém by měl fungovat jako celek a jedna část by měla podporovat druhou, protože cíl je společný – poskytnout kvalitní vzdělávání zohledňující individuální preference a potřeby dětí v rámci nastaveného systému. Domníváme se, že žáci 5. a 7. tříd, kteří by rádi směřovali na gymnázium, si zaslouží podporu své domovské ZŠ. Proto navrhneme vedení ZŠ Jasanová, aby zjistilo zájem o „přípravku k příjímacímu řízení“, a v případě kladné odezvy ze strany dětí a rodičů ZŠ zabezpečovala alespoň minimální přípravu žáků 5. a 7. ročníků k příjímacím zkouškám na víceletá gymnázia, zahrnující např. vypracování a zpětnou vazbu k modelovým testům a seznámení uchazečů o studium na víceletých gymnáziích s testovou logikou. Přípravu k příjímacímu řízení může zabezpečovat více pedagogů, tak aby se příslušná pracovní zátěž rozdělila mezi více osob.

 

 

Závěrem bychom chtěly zdůraznit, že si nesmírně vážíme práce všech pedagogických pracovníků, ať už jsou to učitelé, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové či další pedagogické profese. Všichni výše uvedení si za úsilí, které každodenně vynakládají při výchově a vzdělávání našich dětí, zaslouží uznání a vděk svých žáků, rodičů, zástupců obce i široké veřejnosti. A aby tento vděk dostal i konkrétní hmatatelnou či chcete-li viditelnou podobu, budeme iniciovat ocenění pedagogů v podobě vyhlášení Ankety o Jundrovského Ámose, vždy s roční periodicitou a ve dvou kategoriích, kdy v první budou moci hlasovat žáci a rodiče a ve druhé samotní pedagogové. Nejde nám o to, ocenit „nejlepšího“ pedagoga. Smyslem ankety je, aby žáky, rodiče i učitele přivedla k určité reflexi toho, kdo by si takové ocenění zasloužil a za jaký počin. V tomto pojetí by anketa mohla mít mnohem hlubší přesah, a to i z hlediska ocenění práce pedagogů jundrovskou veřejností.

 

Více detailů už v tomto textu nesdělíme. Pokud s našimi názory souzníte, hlasujte v komunálních volbách pro Jundrováky. Každý hlas se počítá!

 

S díky,

 

 

Mgr. Helena Vaňková

Většinu svého života se věnuji dětem doma i v práci. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, poruchy učení a výchovné problémy. Pracovala jsem na základních a speciálních školách i v pedagogicko-psychologické poradně. Nyní vedu logopedické terapie. Mám čtyři děti, které navštěvují státní MŠ i ZŠ v Jundrově. V jundrovském Sokole vedu cvičení pro děti. Svými nápady a zkušenostmi bych ráda podpořila vzdělávání v Jundrově.

 

Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

Školství je mi blízké osobně i profesně. Dvě z mých tří dětí navštěvují státní MŠ a ZŠ v Jundrově. Vystudovala jsem učitelství angličtiny a zeměpisu pro SŠ a mám doktorát z didaktiky cizího jazyka. Pracuji jako odborná asistentka na MUNI. Takřka 20 let pedagogických i manažerských zkušeností bych ráda zúročila ve prospěch jundrovských dětí a škol. Věřím, že ve školství je vždy prostor pro zlepšení/zdravou změnu, jen je zapotřebí najít vhodnou cestu, jak ji prosadit.

 

 MGR. HELENA VAŇKOVÁ a MRG. GABRIELA HUBLOVÁ, Ph.D. – garantky tématu

  MGR. HELENA VAŇKOVÁ a MRG. GABRIELA HUBLOVÁ, Ph.D. – garantky tématu

Diskuse

Jméno: Email:
Předmět:
Text: